Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.safina-eshop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SAFINA, a.s. se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, IČ: 03214257 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění.   

2. Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.safina-eshop.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Pokladna“ souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formuláři „Pokladna“.

Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce JAK NAKUPOVAT.

Hmotnosti a rozměry uváděné u jednotlivých položek zboží jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečnosti.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je registrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny.

4. Dodání a platba zboží

4.1. Dodací lhůta

Pokud je zboží skladem, bude odesláno do 3 pracovních dní. O eventuálním zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky.

Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

4.2. Způsoby dopravy a možnosti platby

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Na zvolený způsob dopravy jsou vázány jednotlivé možnosti platby. Lze využít následujících kombinací:

Doprava   Platba (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Dobírkou Převodem na zálohovou fakturu
Hotově
Česká pošta, s.p. 150,- Kč
100,- Kč

Osobní odběr

zdarma
zdarma

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání a náklady s tím spojené jdou na vrub zákazníka (kupujícího).

4.3 Převzetí zboží

Osobní odběr je možný na adrese sídla společnosti SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec mezi 9:00 – 15:00 hod po předchozí telefonické domluvě (241 024 462 nebo 203).

Pokud byla platba provedena převodem, bude při převzetí zboží nutné předložit doklad totožnosti. Platba může být provedena pouze z účtu s názvem zákazníka (kupujícího). Zboží může být vyzvednuto pouze objednatelem, který zboží uhradil. V případě převzetí zboží jinou osobou je nutná notářsky ověřená plná moc.

Je-li objednatelem právnická osoba, musí být zboží převzato statutárním zástupcem uvedeným v obchodním rejstříku, nebo jím pověřenou osobou, která se prokáže notářsky ověřenou plnou mocí.

V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, považuje se za dodané okamžikem předání zboží držiteli poštovní licence.

Při přebírání zásilky kupující zkontroluje stav obalu, zejména pak, zda obsahuje plombu SAFINA, a.s. a zda není jakýmkoliv způsobem porušen. Pokud zásilka vykazuje vady, rozbalí ji pouze v přítomnosti dopravce. V případě jakýchkoliv pochybností odmítne zásilku převzít a ihned nás informuje, abychom si domluvili další postup.
Pokud zásilku kupující převezme a zjistí poškození či ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi ním a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list. Daňový doklad je posílám elektronicky na email uvedený v objednávce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2. a posledním dnem, kdy je možné zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle společnosti je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. výše), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§ 53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku nebude zásilka přijata.

6. Záruční podmínky a reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.safina-eshop.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat na adrese sídla společnosti: SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.safina-eshop.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. června 2011.


Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanovením zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky podnikatelem. Je-li kupujícím spotřebitel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Záruka

Na všechno zboží je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže je zjistěna vada zboží v záruční době, zašlete zboží spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopii), ke kterému připojte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. 

Vaše reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, tzn. ode dne, kdy nám bude doručena. 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu na materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním zboží.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiné zboží, než si objednal (neúmyslná záměna při balení), nebo obdržel zboží vadné, zašle nám jej zpět nepoužité, nepoškozené spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme do 3 dnů správné (resp. nezávadné) zboží, je-li skladem. Není-li skladem, dohodneme s Vámi formu řešení problému.